பூச்சரம் : இலங்கை பதிவாளர்களின் வலைப்பூ சரம் DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS அறிவித்தல்கள் >> >>Directory For English Bloggers Launched >> www.orchidslk.co.nr >>

வெள்ளி மலர் போட்டி இலக்கம். 14 - வெற்றியாளர்

பூச்சரம்

போட்டி இலக்கம். 14 (12.03.2010)வெற்றியாளர் : ஆடுகளம்

விண்ணைத்தாண்டி வருவாயோ.....(SUPRISES ONLY)


வி.தா.வ. (SUPRISES ONLY) 10 (35%)
வி.தா.வ. 2 (7%)
வி.தா.வ. - யதார்த்தமான காதல் காவியம் 4 (14%)
காதல் காவியம் - வி.தா.வ. 4 (14%)
வி.தா.வ. - விமர்சனம் 5 (17%)
வி.தா.வ. …… என்னில் வாழும் அதே காதல்.... 3 (10%)

Read more...

  © பூச்சரம் DIRECTORY OF SRI LANKAN BLOGGERS Poosaram www.poosaram.tk 2010

Back to TOP